Камане: „Фадото е част от настоящето и бъдещето, фадото е живот!“